പുണ്യാളാധി

punyaalaadhi_cover


പുണ്യാളാധി-page-001പുണ്യാളാധി-page-002പുണ്യാളാധി-page-003പുണ്യാളാധി-page-004പുണ്യാളാധി-page-005പുണ്യാളാധി-page-006പുണ്യാളാധി-page-007

14 thoughts on “പുണ്യാളാധി

Add yours

  1. തോപ്പാ, ഒരു സുന്ദരൻ കഥ തന്നെ .👌🏾👌🏾.ഇതുവരെ ബ്ലോഗിലിട്ട കഥകളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതാണ്‌. ഗീവർഗീസിനെ കാണുന്ന ഇൻസിഡന്റ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗം. ചില്ലുകൂട്ടിൽ. കേറുമ്പോൾ പൊടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതും ഏറെ ഇഷ്ടമായി.

    Social issue valare humorous aayittu tanne.,mattoru perspectivil avatharippichu ✌🏾👌🏾. Keep gaoing man.

    Liked by 1 person

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: